Styret i et aksjeselskap har ansvaret for å lede og forvalte selskapet, og for å sikre at selskapet drives i samsvar med aksjeloven, aksjonæravtalen og selskapets vedtekter. Styret har også ansvaret for å sørge for at selskapet har en forsvarlig organisering og at det føres forsvarlige regnskap og oversikt over selskapets økonomiske stilling.

Styret har også ansvaret for å utarbeide årsberetning og årsregnskap, og for å fremlegge disse for generalforsamlingen. Generalforsamlingen er den øverste myndighet i et aksjeselskap, og det er den som gir styret de nødvendige fullmakter til å lede og forvalte selskapet.

I tillegg til å lede og forvalte selskapet, har styret også ansvar for å sørge for at selskapet følger gjeldende lover og regler, og for å sikre at selskapet har en forsvarlig og etisk forretningsdrift.

Det er også styrets ansvar å sørge for at selskapet har tilstrekkelig kapital til å drive sin virksomhet, enten gjennom å øke aksjekapitalen eller gjennom å hente inn lån. Styret har også ansvar for å sørge for at selskapet har tilstrekkelig med likviditet til å dekke sine forpliktelser.