En aksjonæravtale er en avtale mellom aksjonærene i et aksjeselskap, som regulerer forholdet mellom aksjonærene og selskapet. Det er viktig å ha en aksjonæravtale for å sikre at alle aksjonærene er enige om hvordan selskapet skal drives og for å unngå uenighet og konflikter mellom aksjonærene.

Her er noen trinn du kan følge for å skrive en aksjonæravtale:

  1. Definer formålet med selskapet og hva det skal drive med.
  2. Bestem hvem som skal være aksjonærer i selskapet og hvilken andel av aksjene hver av dem skal eie.
  3. Bestem hvem som skal være styremedlemmer og daglig leder i selskapet, samt hvordan disse skal velges og avsettes.
  4. Bestem hvordan beslutninger i selskapet skal tas, for eksempel gjennom enstemmighet eller flertall.
  5. Reguler forholdet mellom aksjonærene, for eksempel hvordan deling av overskudd og tap skal skje, og hvordan aksjer kan overdras til andre.
  6. Reguler eventuelle særlige rettigheter eller plikter som aksjonærene har, for eksempel retten til å få innsyn i selskapets dokumenter.
  7. Legg inn eventuelle andre vilkår eller bestemmelser som du mener er relevante for aksjonærene og selskapet.

Det er viktig å være grundig når du skriver en aksjonæravtale, slik at du dekker alle aspekter ved aksjonærskapet og unngår uenigheter og konflikter i fremtiden. Det kan være lurt å involvere en advokat i prosessen, slik at avtalen blir juridisk bindende og holder mål i en eventuell tvist.